Общи условия и защита на личните данни

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя поръчка на стоки (книги) на потребителите/клиентите си посредством форма за онлайн поръчка на www.charlywilde.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на

www.charlywilde.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на

www.charlywilde.com не представляват правно обвързваща оферта, а са онлайн каталог на цялата продуктова линия на търговеца.
4. След кликане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС                                                     

II. ДОСТАВКА

7. Доставката се извършва с куриерска фирма "Еконт" и e фиксирана на 4.50лв. Поема се от купувача, освен ако стойността на поръчката не надхвърля 69 лв., когато се поема от търговеца.

 1. Търговецът се задължава да достави поръчания артикул в срок 1 до 2 работни дни, но не повече от 3 работни дни. Официалните неработни дни не се включват в посочените срокове.
  9. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  10. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  10а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
  При отказ за получаване или неприемане на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  10б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 дни.
  10в. В случай на несъответствие или повреда, клиентът може да върне закупената стока в срок от 14 календарни дни. Разходите по куриерските услуги в този случай се поемат от потребителя/клиента.

III. ЦЕНИ

 1. Цените, посочени на сайта включват цената на всеки от продуктите с ДДС, както и цена за доставка. Транспортът на стоките се извършва единствено в рамките на България. .

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след попълване на данните си/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина на www.charlywilde.com.
  13. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  14. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
  15. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.charlywilde.com. 
  16. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца (Ралица Генчева ЕООД) услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.ralitsagencheva.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
  14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката..                                                                                                                                     VПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  18. ТЪРГОВЕЦАЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ralitsagencheva.com.
  19. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.
  20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
  21. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес contact@ralitsagencheva.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и може да използва информацията единствено за цели, съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
  22. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
 1. ИЗМЕНЕНИЯ
 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
  27. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
  28. Интернет сайта www.ralitsagencheva.com и прилежащия към него интернет магазин е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
  29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Защита на личните данни

Основни принципи за защита на данните на www.ralitsagencheva.com съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Бихме желали да се чувствате сигурно и комфортно, когато влизате в нашата интернет страница. Защитата на  личната Ви сфера е с висок приоритет за нас,  защото ние възприемаме защитата на личните данни като  основен принцип за качественото предлагане на услуги и информация. Следните правила за защита на личните данни целят да Ви информират относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт.

 1. Администратор по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД

“Ралица Генчева” ЕООД

ж.к. Манастирски ливади Изток, бл.86, ет.4, ап.12

гр. София 1680

Телефон: 088 031 466

Имейл: georgygeorgyev@gmail.com

 1. Формуляр за контакти/Контакт по имейл/Контакт по телефона

Цел на обработването на лични данни/Правно основание: Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по имейл, обработваме, поверително. Ние използваме Вашите данни единствено за  конкретната цел на обработването на Вашето запитване. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При това легитимният интерес на Ралица Генчева ЕООД произтича от интереса да се даде отговор на запитвания, продукти или услуги на наши клиенти и посетители на тази уеб страница и така да се поддържа и насърчава удовлетвореността на клиентите.

Получатели/Категории получатели: Предаване на данните към трети лица извън групата на Ралица Генчева ЕООД е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни. Също така може да се наложи да предадем части от Вашето запитване  към партньори по договор (напр. доставчици – при специфични за даден продукт запитвания) с цел обработване на Вашето запитване. В такива случаи обаче преди това запитването се анонимизира, така че третото лице да не може да го свърже с Вас. Ако в конкретен случай предаването на Вашите лични данни е наложително, ние ще Ви информираме предварително за това и ще поискаме Вашето съгласие.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Всички лични данни, които Вие ни предоставяте при запитвания (за покупка, предложение, похвала или критика) чрез тази уеб страница или по имейл, се изтриват от нас най-късно до 5г. след дадения окончателен отговор до Вас или изпълнена услуга, респ. се анонимизират  по сигурен начин. Съхранението за срок от 5 г. произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по същия въпрос в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция или да сме в състояние да отправим предложение или запитване по бъдещи същите нужди на клиента. Опитът показва, че по принцип след 5г. вече няма обратни въпроси или актуални контакти по повод наши отговори.

 1. Потребителски акаунт във www.ralitsagencheva.com 

На тази уеб страница имате възможност да създадете потребителски акаунт (потребителски акаунт във www.charlywilde.com) и него да използвате за бъдещи покупки. Потребителската пътека на сайта е така направена, че акаунта е почти непотребен, предвид променящите се нужди на потребителите за всяка следваща услуга или участие в събитие.

Цел на обработването на данни/Правно основание: Потребителският акаунт във www.ralitsagencheva.com е необходим, за да можете да си зададете предварително контактна информация за по-бърза регистрация при участие и проследяване на покупките на един и същи участник, на базата на които ни улеснявате при бъдещи кампании за награждаване на най-лоялните ни клиенти.

Получатели/Категории получатели: Данните на Вашия потребителски акаунт във www.ralitsagencheva.com могат да се използват в рамките на фирма Ралица Генчева ЕООД само от компетентните специализирани отдели за техническото администриране на потребителските акаунти във www.ralitsagencheva.com и за анонимни статистически анализи. Ралица Генчева ЕООД не предава данните към трети лица извън Ралица Генчева ЕООД с изключение на изрично подписали договор по силата на ОРЗД обработващи данни поверително за целите на фирмата.

 1. Игри с награди

Цел на обработването на данни/Правно основание: Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди на Ралица Генчева ЕООД на нашата интернет страница, от нашия бюлетин или чрез страниците на Ралица Генчева ЕООД в социалните мрежи (Facebook, Instagram и LinkedIn). Доколкото в специални принципи за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с  действие занапред, предоставяната ни от Вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата). В случай, че Вие участвате, правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД. В случай на предоставяне на декларация за съгласие извън това в рамките на игра с награди, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД е правното основание за базирано на съгласието обработване на данни. Ако в рамките на игра с награди е налице декларирано от Вас съгласие, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред. Подробности във връзка с това в такива случаи са определени в специалните основни принципи за защита на данните на съответната игра с награди. При това легитимният интерес на Ралица Генчева ЕООД произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на игри с награди данни по принцип достъп има само определен отдел в рамките на Ралица Генчева ЕООД, който е провел конкретната игра с награди. Данните се предават на трети лица само ако това е безусловно необходимо за провеждането на играта с награди, респ. за изпращането на наградата (напр. изпращане на наградата от спонсора на дадена игра с награди) или Вие сте ни дали изрично съгласие за това.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: След края на играта с награди и обявяването на печелившите данните на участниците се изтриват. При предметни награди данните на печелившите се съхраняват за времето на законово определените срокове за предявяване на гаранционни претенции, за да бъде поискана поправка или смяна на наградата в случай на евентуален нейн дефект.

 1. Съгласие за получаването на рекламен бюлетин (Newsletter) по имейл

Цел на обработването на данни/Правно основание: По различни канали (тази уеб страница, страници на игри с награди, акции, брошура, по телефона или чрез платформи за видео споделяне) Вие имате възможност да поръчате бюлетин на Ралица Генчева ЕООД. Правно основание за обработването на данни в рамките на изпращането на бюлетини е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Целта на обработването на данните в рамките на поръчката на бюлетина на Ралица Генчева ЕООД е информирането на абонатите на бюлетина относно услуги, събития, новини, книги, стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги на Ралица Генчева ЕООД. След изпращането на формуляра за поръчка Вие получавате от нас имейл с линк за потвърждение (double opt в процедурата). Ако в срок от 7 дни щракнете върху получения в имейла линк, Вие сте регистриран за получаването на бюлетина. Това Ви се показва чрез отвеждане на страницата за потвърждение на Ралица Генчева ЕООД.

С потвърждаването на регистрацията Вие потвърждавате Вашето съгласие за обработването на Вашите данни за посочените в декларацията за съгласието цели. При липса на съгласие или без активиране на линка за потвърждение, за съжаление, не можем да Ви изпращаме бюлетини.

Щом се регистрирате за получаването на безплатния бюлетин на Ралица Генчева ЕООД, Вие се съгласявате, “Ралица Генчева“ ЕООД  да обработва Вашия имейл адрес и страната, в която живеете, като задължителна информация, за да може да Ви се изпраща валидния за Вашата страна бюлетин на Ралица Генчева ЕООД по имейл, и за да бъдете информирани в този бюлетин относно стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги на фирма Ралица Генчева ЕООД. Освен това Вие се съгласявате ние да съхраняваме информация, откъде сте започнали процеса по поръчката на бюлетина (напр. от формуляра за контакти, формуляр за игра с награди или директно от страницата за регистрация за получаване на бюлетина), за да можем да оптимизираме възможностите за поръчка на бюлетина. Ако при регистрацията Вие предоставите доброволно опционална информация за Вас (обръщение, име, фамилия), Вие се съгласявате ние да използваме тези данни, за да включим персонално обръщение във Вашия бюлетин.

По всяко време можете да оттеглите съгласието за поръчката на бюлетина на Ралица Генчева ЕООД с действие занапред, като активирате съответния линк за отписване в някой от бюлетините или изпратите имейл до georgygeorgyev@gmail.com със заглавие или текст „Отписване“. След това повече няма да получавате бюлетини. Освен това по всяко време можете да променяте или изтривате незадължителни данни. Линк за това ще намерите в долната част на бюлетина. Вследствие на това предоставената доброволно допълнителна информация се изтрива незабавно или се променя в съответствие с описаното в данните, които сте въвели.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на поръчката на бюлетин данни достъп има само определен отдел в рамките на Ралица Генчева ЕООД, на който е възложено разработването и обслужването на изпращането на бюлетина. Ако за осъществяване на изпращането на бюлетина се ползват услугите на обработващи лични данни, те са задължени
с договор съгласно член 28 от ОРЗД и съответно проверени за наличие на адекватни организационни и технически мерки за сигурност.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Ако оттеглите Вашето съгласие за получаването на бюлетин на Ралица Генчева ЕООД, достъпът до данните от Вашия абонаментен  акаунт се спира незабавно и след това те се изтриват. Вследствие на това вече по никакъв начин няма да получавате персонализирана реклама (напр. персонализиран бюлетин, информационни имейли или др.).

6.Използване на бисквитки (cookies)

На тази уеб страница се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се изпращат от нашия уеб сървър на Вашето крайно устройство компютър, преносим компютър, смартфон или таблет), и там се съхраняват в използвания от Вас интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции. Следващите подраздели Ви информират за конкретните цели на различните бисквитки, които могат да се използват.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира за поместването на бисквитки. Така Вие сте наясно относно употребата на бисквитки. Освен това Вие можете да настроите браузъра така, че той по принцип да не приема бисквитки, или да отхвърля само бисквитки от конкретни доставчици. Но във връзка с това искаме да Ви обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства може да се наруши функционирането на тази уеб страница.

6.1 Уеб проследяване с Google Analytics

Цел на обработването на данни/Правно основание: Информация, която се получава на нашата интернет страница по време на ползването й (страницата, името на файла, датата и часът на заявката, прехвърляното количество данни, статусът за достъп като „Файлът е прехвърлен”, „Файлът не е намерен” и т.н., описание на типа на използвания уеб браузър
и анонимен IP адрес – съкратен с последните три цифри), се използва от нас за  администриране на потребителите, за статистически анализи, за адаптирането на нашите интернет страници към Вашите потребности, за показването на реклама на уеб страницата (показване на информация за продукти в съответните полета на тази уеб страница, които съответстват на Вашето поведение на кликване върху www.ralitsagencheva.com), и за отклоняване на неправомерни заявки на нашето уеб съдържание. За целта ние използваме бисквитки, с които Вашата връзка с нашите уеб страници се управлява за периода на поместването им. За целта оторизираното от нас предприятие Google Inc помества постоянна бисквитка във Вашия интернет браузър, за да създаде псевдонимизиран потребителски профил. Чрез тази постоянна бисквитка е възможно повторно разпознаване на Вашия браузър при ново посещение на тази уеб страница. Това служи за целите на рекламата, изследването на пазара и съобразеното с потребностите оформление на нашата уеб страница.

Събраните с помощта на технологията Google Analytics данни не се използват за персонална идентификация на посетителите на тази уеб страница. Съхранените в бисквитката данни за ползването не се свързват също и с лични данни за носителя на псевдонима. Правно основание за това съхраняване и използване на данни с помощта на постоянна бисквитка е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Ралица Генчева ЕООД произтича от интереса да може да оптимира своята уеб страница и да подобри резултата от рекламните активности. По всяко време можете да възразите или да противодействате, с действие на възражението занапред, срещу това събиране и съхраняване на данни от Google Inc в нашия сайт като не го посещавате, като предпочетете връзка с нас по телефон. Повече информация за това ще намерите и тук: линк тук (или по-нататък под 6.6). Длъжни сме да Ви уведомим, че най-лесния и ефективен начин да се предпазите от сбиране на посочената информация за анонимното ви поведение на нашия сайт е да не го посещавате, което според нас, не би повлияло на безопасността на личните ви данни, но би Ви възпрепядствало сериозно от вземане на решение за покупка, възползване от услуга или продукт.

Получатели/Категории получатели: При обработването на данни в рамките на Ралица Генчева ЕООД Вашите данни се разкриват/предоставят на посочения по-долу получател
(Отдел Маркетинг/Business Intelligence в Ралица Генчева ЕООД). Когато Google Inc. или други доставчици на технически услуги имат достъп до данните за целите на поддръжката, с тях са сключени договори за обработване по възлагане съгласно член 28 от ОРЗД.

6.2 Рекламна мрежа Google Display

Цел на обработването на данни/Правно основание: На нашите интернет страници използваме технологиите за ремаркетинг на Google. При това ние поместваме бисквитки, за да може Вашият компютър да бъде отново разпознат при посещение на други интернет страници, които участват в рекламната мрежа Google Display, с помощта на записаните данни (посещение на нашата уеб страница, включително дата и час, предимно използван език, тип на браузъра, операционна система), и там да се представят ориентирани към Вашите предполагаеми интереси рекламни съдържания. Правно основание за тази употреба на технологията с бисквитки е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД . Легитимният интерес на Ралица Генчева ЕООД произтича от интереса да може да оптимира своята уеб страница и да подобри резултата от рекламните активности. Категориите, според които Ви се показват ориентирани с тази технология към Вашите интереси реклами в цялата рекламна мрежа Google Display, могат да се виждат, премахват или добавят от Мениджър на настройките на рекламите на Google. Чрез този инструмент Вие можете да възразите срещу използването на бисквитки за ориентирана според интересите реклама в рекламната мрежа Google Display, като изтеглите и инсталирате плъгина за браузър за деактивиране на бисквитката за настройки на рекламите. Допълнителна информация относно персонализираното показване на реклами чрез Google ще намерите и тук.

Получатели/Категории получатели: Ако Вие посещавате с един и същ браузър други уеб страници в интернет, чиито оператори са включили реклами на рекламната мрежа Google Display, информацията от бисквитката на този оператор на уеб страница се чете автоматично   с цел показване на предполагаемо интересни за Вас съдържания в рекламния банер. Извън рамките на този временен анонимен анализ тази информация не се съхранява от другите оператори на страници.

6.3 Технология Facebook Conversion

Цел на обработването на данни/Правно основание: На нашите интернет страници ние използваме услугите „Facebook Conversion Pixel” и „Facebook Remarketing”. С помощта на Facebook Conversion Pixels ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. При това обаче ние не можем да видим какви други интернет страници сте зареждали. Събраната с помощта на Facebook Conversion Pixel информация служи за изготвяне на статистики относно успешността и ползването на нашите реклами във Facebook. При това ние не събираме и не получаваме информация, с която може да се идентифицира личността на потребителя. С технологията Facebook Remarketing към потребители, които са посетили нашите интернет страници, отново може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook. Ние обаче не събираме и не получаваме информация за това, на кои потребители на Facebook действително се показва целевата реклама. И тук за нас е невъзможно да идентифицираме конкретни потребители. Правно основание за това обработване на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД . Легитимният интерес на Ралица Генчева ЕООД произтича от интереса да може да оптимира своята уеб страница и да подобри резултата от рекламните активности. Вие можете по всяко време да възразите срещу това обработване на данни.

Подробна информация за целите и обхвата на събирането и обработването на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройка за защита на Вашата лична сфера във Facebook ще намерите в Политика за данни на Facebook. Чрез Digital Advertising Alliance в САЩ, Digital Advertising Alliance of Canada в Канада, респ. European Interactive Digital Advertising Alliance в Европа, респ. чрез настройките на Вашето крайно устройство Ви се предоставя възможност за деактивиране, така че да не Ви се показват базирани на интересите онлайн реклами от Facebook и други участващи фирми.

Получатели/Категории получатели: С помощта на Facebook Conversion Pixels ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. Генерираната от бисквитката и/или графиките информация относно Вашето ползване на тази уеб страница се изпраща до сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Facebook използва получената по този начин информация, за да направи анализ на Вашето потребителско поведение във връзка с реклами във Facebook. Facebook евентуално предоставя тази информация и на трети лица, когато това е определено в закон или когато трети лица обработват тези данни от името на Facebook. Facebook не свързва Вашия IP адрес с други съхранени от Facebook данни.

6.4 Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение при бисквитки

Бисквитките за сесия се изтриват след приключване на Вашата сесия в интернет (Затваряне на браузъра). Постоянните бисквитки се запазват във Вашия браузър до ръчното им изтриване от Вас или до максимум 500 дни след последното Ви посещение.

6.5 Резюме на всички възможности за възражение

Изброените по-долу инструменти за проследяване и анализ по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД са включени в тази уеб страница. Вие можете да възразите срещу използването им с  действие занапред, като кликнете върху съответните линкове:

Име на услугата Възможност за възражение    
Google Analytics Линк    
Технология Facebook Conversion Линк    
Google Conversion Tool Линк    
Рекламна мрежа Google Display Линк    
 1. Включени видео файлове от Youtube

На някои второстепенни страници или понякога на главната страница на www.charlywilde.com временно може да има видеофайлове за преглед в прозорец на Youtube. Щом пуснете видеото, чрез прозореца автоматично достигате до уеб страницата www.youtube.com на Google Inc. Ние нямаме влияние върху обхвата на данните и работата с Вашите данни от страна на Google Inc., които се явяват вследствие на достъпа до уеб страницата на youtube. За това Google Inc. носи самостоятелна законова отговорност. Подробна информация за работата на Google с Вашите данни ще намерите на следния линк: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg 

8.Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни възможно най-цялостно от нежелан достъп. Освен защитата на работната среда ние прилагаме процедура за криптиране. Предоставената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма чрез SSL протокол (Secure Socket Layer) и се проверява за автентичност, за да се предотврати злоупотреба с данните от страна на трети лица. Вие разпознавате това по заключения символ на ключ в лентата за статус на Вашия браузър и по това, че адресната лента започва с „https….”.

 1. Вашите права като субект на данните

Съгласно член 15, параграф 1 от  ОРЗД Вие имате право при поискване да получите безвъзмездно информация относно съхраняваните от Ралица Генчева ЕООД за Вас лични данни .

При наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от  ОРЗД), изтриване (член 17 от  ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от  ОРЗД) на Вашите лични данни.

Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от  ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.

Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от  ОРЗД.

Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите
с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.

Моля, в изброените по-горе случаи, при въпроси или в случай на жалби се обръщайте писмено или по имейл към длъжностното лице по защита на данните.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните. Компетентен е надзорният орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение – в случая при оперираните на ToTheTop функции това е Република България.

 1. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Имейл: georgygeorgyev@gmail.com – с тема: Запитване данни

Пощенски адрес:

”Ралица Генчева” ЕООД
ж.к. Манастирски ливади бл.86А, ет.4, ап.12
гр. София 1680

Обратно към основния сайт: www.ralitsagencheva.com